Nuostatai

NACIONALINIO MOKINIŲ ČESLOVO KUDABOS GEOGRAFIJOS KONKURSO NUOSTATAI (2020 m. redakcija)

1. Bendroji dalis

1.1. Konkursą globoja Lietuvos geografų draugija (LGD) ir Vilniaus universiteto Geomokslų institutas.

1.2. Konkursą organizuoja LGD valdybos patvirtintas organizavimo komitetas, kurį sudaro mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir geografijos mokytojai.

1.3. Konkurso tikslai:

  • skleisti žymaus geografo prof. Česlovo Kudabos idėjas ir populiarinti jo nuveiktus darbus;
  • ugdyti mokinių mokslinį kritinį mąstymą bei kūrybiškumą;
  • Skatinti mokinių domėjimąsi geografijos mokslu, sudaryti galimybę mokiniams pasitikrinti žinias ir gebėjimus bei įsivertinti savo geografinį išprusimą.

2. Konkurso organizavimo tvarka

2.1. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų pavasarį (kovo mėnesio pabaigoje arba balandžio mėnesio pradžioje) Vilniaus universiteto Geomokslų institute, M. K. Čiurlionio g. 21/27,Vilniuje). Konkurso data ir programa kiekvienais metais tikslinama ir skelbiama Lietuvos geografų draugijos svetainėje www.lgd.lt.

2.2. Dalyvių registracija vyksta elektroniniu būdu, LGD  interneto svetainėje www.lgd.lt ir trunka 30 (trisdešimt) kalendoriaus dienų. Registracija baigiasi, likus vienam mėnesiui iki konkurso.

2.3. Dalyvius į konkursą registruoja mokytojas. Mokytojas prieš registruodamas dalyvį turi gauti raštišką sutikimą naudoti dalyvio asmens duomenis (vardas, pavardė, klasė, mokykla, asmens fotonuotrauka). Jei dalyvis konkurso dieną bus jaunesnis nei 14 metų, reikalingas raštiškas dalyvio tėvų ar globėjų sutikimas. Mokytojas yra atsakingas už mokinių raštiškų sutikimų surinkimą ir jų saugojimą

2.4. Konkurso dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos teisės aktais ir Lietuvos geografų draugijos privatumo politikoje apibrėžta tvarka. Registracijų metu surinkti asmens duomenys (mokinio vardas, pavardė, klasė, mokykla, mokytojo vardas, pavardė, el. paštas) yra naudojami tik konkurso organizatorių komunikacijai su mokytoju konkurso klausimais. Viešai skelbiamos kiekvienos klasės (grupės) 1 - 10 vietos. Viešai gali būti skelbiamos bendros konkurso dalyvių, srauto nuotraukos, konkurso dalyvių nuotraukos, gavus jų (ir globėjų, jei dalyvis jaunesnis nei 14 metų) sutikimą. Apie kitus rezultatus informacija išsiunčiama elektroniniu paštu į mokyklas, dalyvius ruošusiems geografijos mokytojams.

2.5. Mokinių užduočių sąsiuviniai sudaromi atskiroms klasėms: 6 klasė; 7 klasė; 8 klasė; 9 (I) klasė; 10 (II) klasė. Išimtis, 11-12 (III-IV) klasės sudaro vieną grupę.

2.6. Užduotys rengiamos ir atliekamos lietuvių kalba.

2.7. Mokyklą konkurse gali atstovauti tiek mokinių, kiek srautų (klasių) mokosi geografijos:

2.7.1. Progimnaziją, kurioje geografijos mokoma 6, 7 ir 8 klasėje, iš viso gali atstovauti trys mokiniai, nepriklausomai nuo srauto. Pvz.: į konkursą gali važiuoti trys šeštokai arba du aštuntokai ir vienas septintokas. 

2.7.2. Pilną gimnaziją, kurioje geografijos mokoma nuo 6 iki 12 klasės, iš viso gali atstovauti septyni mokiniai: trys iš progimnazinių klasių (pavyzdys 2.7.1 poskyryje) ir keturi mokiniai iš gimnazinių klasių (9 (I) – 12 (IV)) , nepriklausomai nuo srauto. Pvz.: į konkursą gali važiuoti du devintokai ir du dešimtokai.

2.7.3. Gimnaziją, kurioje geografijos mokoma nuo 9 (I) iki 12 (IV) klasės, iš viso gali atstovauti keturi mokiniai, nepriklausomai nuo srauto. Pvz.: į konkursą gali važiuoti trys dešimtokai ir devintokas.

2.7.4. Jeigu užregistruotas mokinys negali dalyvauti konkurse, jo keisti kitu negalima.

2.7.5. Daugiau mokinių nei numatyta 2.7.1  - 2.7.3 punktuose nebus leidžiama registruoti.

2.8. Dalyviai į konkurso vietą (2.1 punktas) atvyksta savo lėšomis ir savo atsakomybe arba prižiūrimi tėvų, globėjų, mokytojų. Dalyviai ir/arba padedami tėvų, globėjų, mokytojų rūpinasi atvykimo ir parvykimo namo būdais, savo saugumu, maitinimusi ir kt..

2.9. Dalyvavimas konkurse yra mokamas. Dalyvio mokestis tikslinamas kiekvienų metų kvietime į konkursą. Dalyvio mokestis renkamas atvykus į konkursą. Surenkamos lėšos yra naudojamos kitų metų užduočių knygelių rengimui ir spausdinimui bei konkurso laureatų dovanoms.

3. Užduočių pobūdis

3.1. Užduotys rengiamos valstybine kalba atsižvelgiant į pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei geografijos valstybinio egzamino programas:

  • Pagrindinio ugdymo (6-8 ir 9-10 (I-II)) klasių užduotys sudaromos pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433).
  • Vidurinio ugdymo (11-12 (III-IV) klasių užduotys sudaromos pagal Vidurinio ugdymo bendrąsias programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V269).

3.2. Konkurse vertinami šie mokinių gebėjimai:

a) žinios ir supratimas:

- atskirų geografijos sričių sąvokų ir terminųžinojimas;

- svarbiausių geografinių objektų ir faktų žinojimas;

- geografinių dėsningumų, procesų ir reiškiniųsupratimas;

- objektų geografinės padėties apibūdinimas;

b) žinių taikymas, analizė bei vertinimas:

- matavimų, skaičiavimų atlikimas;

- diagramų, schemų, kreivių sudarymas ir skaitymas;

- geografinių objektų, reiškinių ir procesų analizavimas, jų žymėjimasžemėlapiuose ir kartoschemose, įvairios informacijos skaitymas;

c) problemų sprendimas:

- geografinės informacijos analizė, lyginimas ir vertinimas;

- kartoschemų ir žemėlapių analizė, lyginimas ir vertinimas.

4. Darbų vertinimo tvarka

4.1. Konkurso organizavimo komitetas kasmet sudaro bei tvirtina užduočių rengimo ir vertinimo komisiją. Vieną darbą vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai pagal vertinimo komisijos patvirtintą sistemą.

4.2. Vertinimo komisija, darbus įvertina ne vėliau kaip per 25 darbo dienas, skaičiuojant nuo konkurso dienos.

4.4. Atsižvelgiant į etikos normas viešoje erdvėje skelbiami kiekvienos klasės (grupės) 10 pirmųjų vietų. Apie kitus rezultatus informacija išsiunčiama elektroniniu paštu į mokyklas, dalyvius ruošusiems geografijos mokytojams.

4.3. Konkurso dalyvių rezultatai  (žr. 4.3 sk.) skelbiami nevėliau, kaip gegužės 25 d. Lietuvos geografų draugijos svetainėje www.lgd.lt.

5. Apdovanojimai

5.1. Kiekvienos klasės (6-12 klasių) prizinių vietų laimėtojai apdovanojami nugalėtojų diplomais bei rėmėjų prizais. Prizai siunčiami į miestų ir rajonų savivaldybių švietimo skyrius.

PrisegtukasDydis
NUOSTATAI_2020.pdf156.17 KB
Leidimas_naudoti_mokinio_duomenis_tevu_sutikimas.docx250.23 KB
Leidimas_naudoti_mokinio_duomenis_konkursas_.docx250.32 KB