Autoriams

Bendrieji publikacijų pateikimo reikalavimai

1. Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:

1.1. straipsnio pavadinimas;

1.2. autoriaus vardas, pavardė;

1.3. autoriaus institucijos pavadinimas, adresas ir autoriaus el. paštas;

1.4. esminiai žodžiai (nuo 3 iki 5 žodžių);

1.5. straipsnio tekstas (iki 20 000 spaudos ženklų su intervalais);

1.6. literatūros sąrašas (nenumeruojamas);

1.7. straipsnio santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (iki 1000 spaudos ženklų su intervalais).

2. Straipsnyje turi būti iškelta mokslinė problema, nurodytas tyrimo aktualumas ir originalumas, suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, pateikta ir pagrįsta tyrimo metodologija bei metodai, visapusiškai išnagrinėta problema, pateikti išsamūs ir argumentuoti tyrimo rezultatai, išvados (apibendrinimai) susietos su iškelta problema, tyrimo tikslu ir pasiektais rezultatais.

3. Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros kokybės (ne mažiau kaip 300 dpi; GIF, JPEG, PNG, TIFF formatais), nepažeidžiant autoriaus teisių.

Citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo rekomendacijos

1. Nuorodos tekste į informacijos šaltinį ir literatūros sąrašas sudaromi pagal APA (Publication Manualof the American Psychological Association, www.apastyle.org) standartą. Šaltinio metus neskliausti.

2. Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikavimo metai (autoriaus pavardė, metai), pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Antanaitis, 2015).

3. Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai, pvz., Petraitis (2016) išanalizavo įvairią periodinę literatūrą.

4. Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius, pvz., (Česnavičius, Gerulaitis, 2015).

5. Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė ir „et al.“, o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, pvz., (Pinar et al., 2014).

6. Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius, pvz., (LR seimas, 2016).

7. Literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje ir sudaromas lotynų, po to kita abėcėle.

7.1. Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V., Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Kavoliūtė, F. 2005. Bažnyčios – kultūrinio kraštovaizdžio plėtros indikatorius. Geografijos metraštis, 38 (1): 205–213.

7.2. Knyga: Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Donelaitis, K. 2010. Metai, Pasakėčios. Vilnius: Baltos lankos.

7.3. Kolektyvinis autorius: Kolektyvinis autorius. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos statistikos departamentas. 2016. Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos ir leidybos centras.

7.4. Neidentifikuotas autorius: Antraštė. Metai. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Ketvirtoji laida. 2014. Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

7.5. Knygos dalis: Pavardė, V. V. Metai. Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V. Pavardė (red.). Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Hart, M. 2000. Educating Cheap Labour. In: P. Raggat, R. Edwards, N. Small (Eds), The Learning Society. Challenges and Trends. Adult Learners, Education and Training 2 (pp. 96–111).

7.6. Publikuoti konferencijų straipsniai: Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. In Leidinio pavadinimas (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Budrevičius, A. 2007. Žinių reiškiniai esaties koordinavimo sistemoje. In Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga (p. 117–125). Vilnius: VU leidykla.

7.7. Elektroninė knyga: Pavardė, V. Metai. Knygos antraštė. Prieiga per internetą: <http://xxxxxxxxxxxxxx> [žiūrėta: metai, mėnuo, diena]. Norkus, Z. 2008. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformaci¬ja Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu.

<www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Norkus_KokiaDemoKoksKapKnyga.pdf> [2016 04 14]

7.8. Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V., Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Prieiga per internetą: <http://xxxxxxxxxxxxxx> [žiūrėta: metai, mėnuo, diena]. Greiner, A. L., Wikle, T. A., Spencer, J. M. 2002. Geographic Education and Careers in Geography. Journal of Geography (101:4): 153–160.

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221340208978491> [2015 11 18].

7.9. Interneto tinklalapis: Autorius. Metai. Straipsnio antraštė. Tinklalapio antraštė: paantraštė. Prieiga per internetą: <http://xxxxxxxxxxxxxx> [žiūrėta: metai, mėnuo, diena]. Gerulaitis, Š. 2014. Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas geografijos pamokose pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Ugdymo sodas: metodinė medžiaga. <https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga> [2015 09 17].

7.10. Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. Metai. Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio doi numeris http://dx.doi.org/xxxxxxxxxx. Gillette, B. 2015. The nature and process of science and applications to geography education: a US perspective, International Research in Geographical and Environmental Education, 24 (1): 6–12. http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2014.967112

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

  1. Autorius garantuoja, kad pateiktas Kūrinys yra autoriaus (-ių) autorinis darbas, kuris niekur anksčiau nėra spausdintas ir nėra kuriame nėra pateiktas publikuoti kitame žurnale, nėra pažeistos kitų asmenų autorinės teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra pažymėtos, pateikiant nuorodas į šaltinius.
  2. Autorius (-iai) suteikia teisę be apribojimų Leidėjams skelbti straipsnį atviroje prieigoje.
  3. Žurnalui pateikiamas straipsnis yra parengtas Microsoft Word, OpenOffice, RTF ar WordPerfect dokumento formatu.
  4. Straipsnio tekste yra visos būtinos straipsnio dalys.
  5. Tekstas parengtas laikantis stilistinių ir bibliografinių rekomendacijų.

Requirements for the Articles to be Published

1. The structure of the article should be as follows:

1.1. Title of the article;

1.2. Author name and affiliations (first name and last name, full postal address including department, university or other organization, city, country and the e-mail address of each author);

1.3. Keywords (3–5 words);

1.4. Introduction;

1.5. The main text (approximately 20 000 printed characters);

1.6. List of references (numeration is not needed);

1.7. Summary (approximately 1000 characters). If the article is prepared in Lithuanian or in other languages (except English) the summary should be prepared in English.

2. Scientific problem, relevance and originality, aim and objectives, methods and methodology must be indicated in the article. The problem needs to be fully explored, comprehensive and reasoned results of the research must be indicated, conclusions (summing-up) should be related with the problem indicated as well as with the aim of the research, and the results achieved.

3. Illustrations, tables, charts, graphics and other material should be presented genuine, in a good quality (at least 300 dpi, JPEG or TIFF formats required) and without the prejudice to the copyrights. 

Recomendations for the citation and list of references

1. Citations in the text should follow the referencing style used by the American Psychological Association (APA style, www.apastyle.org).

2. When a book, article, or other source lists only one author, simply provide the author's last name followed by the publication date, e.g. New education paradigm expresses a different relationship between teaching and learning in the study process (Murdoch, 2014).

3. If the last name of the author is included in the sentence, then the year of the publication should be included in the parenthesis, e.g. Swinburne (2004) compared various periodical literature.

4. When a source lists two authors, in-text citations should provide the last names of both authors and the publication date, e.g. (Parkes, Thrift, 2013).

5. While quoting the source prepared by three of more authors, the last name of the first author needs to be included adding „et al“, and the year of the publication after comma, e.g. (Livingstone et al., 2013).

6. When an association, community, governmental organisation or other institution is indicated as the publisher but not a concrete author, the collective authorship  needs to be indicated, e.g. (American psychological association, 2003).

7. The list of references below the text of the article is arranged in alphabetic order, with sources in the Latin alphabet coming first, and after those – sources in other languages listed. Every source on the list must be done by APA (Publication Manual of the American Psychological Association) standard (more information - www.apastyle.org). Examples:

7.1. An article in a journal: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. Year of Publication. Title of article. Title of periodical, Volume Number, pages. Hwang, S. 2013. Placing GIS in sustainability education. Journal of Geography in Higher Education, 37 (2): 276–291.

7.2. Book: Author, A. A. Year of Publication. Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher. Evans, R. J. 2014. Altered Pasts: Counterfactuals in History. London: Little Brown

7.3. A book by an organization or a group of authors: Organization. Year of Publication. Title of Publication. Location: Publisher. Committee on Support for Thinking Spatially. 2006. Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in the K–12 Curriculum.Washington, DC: National Academy Press.

 7.4. A chapter in an edited book: Author, A. A., & Author, B. B. Year of Publication. Title of chapter. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Publisher. Curry,M. R. 1999. Rethinking privacy in a geocoded world. In P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, and D. W. Rhind (Eds.).Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, (pp. 757–766). New York: Wiley

7.5. Publication of a conference presentation in conference material: Author, A. A. Year of Publication. Title of article. In Title of Material (pages). Location: Publisher. Parsons, O. A., Pryzwansky, W. B., Weinstein, D. J., & Wiens, A. N. 1995. Taxonomy for psychology. In J. N. Reich, H. Sands, & A. N. Wiens (Eds.), Education and training beyond the doctoral degree: Proceedings of the American Psychological Association National Conference on Postdoctoral Education and Training in Psychology (pp. 45–50). Washington, DC: American Psychological Association. 

7.6. An online book: Author, A. A. Year of Publication. Title of work.Retrieved month, day, year, from http://xxxxxxxxxxxxxx James, H. 2009. The ambassadors. Retrieved August 24, 2015 from http://books.google.com

7.7. An online journal article: Author, A. A. Year of Publication. Title of article. Title of periodical, Volume Number, pages. Retrieved month, day, year, from http://xxxxxxxxxxxxxx  Hinde, E. R. 2009. Fractured social studies or integrated thinkers: The end results of curriculum integration. Social Studies Research and Practice 4 (3): 118–127. Retrieved August 24, 2015, from  http://www.socstrp.org/issues/PDF/4.3.12.pdf

7.8. A web page: Title of web page. Year of Publication. Title of publication. Retrieved month, day, year, from http://xxxxxxxxxxxxxx Geography Teachers Association. 2015. The 2015 AGTA Roadshow. Retrieved January 8, 2016, from http://www.agta.asn.au/

7.9. Electronic copy of a journal article, retrieved from database: Author, A. A. Year of Publication. Title of article. Title of periodical, Volume Number, pages. http://dx.doi.org/xxxxxxxxxx Jameson, J. 2013. E-Leadership in higher education: The fifth “age” of educational technology research. British Journal of Educational Technology, 44(6): 889-915. doi: 10.1111/bjet.12103

 

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  1. The author(s) guarantee(s) that the submitted Work is completely original and has not been previously published as well as has not been submitted for publication to any other journal, the Work does not infringe any third party’s copyrights and all the ideas of any other author(s) that have been used directly or indirectly in the Work have references to the original sources.
  2. This declaration guarantees that there are all the authors who prepared this article enumerated here (avoiding cases of ghost authors) and that all the authors who are enumerated here made a substantial contribution to this article, i.e. there are neither guest authors, nor gift authors mentioned as real authors.
  3. This article has been prepared in compliance with the requirements for the authors of this scientific journal as well as the APA (The American Psychological Association) standard and deals with the topical issues and the scope of the journal.
  4. The author(s) give(s) his/their consent to the Publisher to publish the article in an open access form without any restrictions.