Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023

Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023

Turinys / Table of Contents

Zigmas Kairaitis. Pratarmė / Preface. p. 7 - 8.

Samanta Klusytė. Lietuvos katalikų bažnyčios administracinių teritorijų erdvinių duomenų rinkinio kūrimas / Development of a spatial dataset for the administrative territories of the catholic church in Lithuania. p. 9 - 19.

Justina Kapilovaitė,  Egidijus Rimkus. Baltijos regiono šaltojo laikotarpio oro temperatūros sąsajos su ledo dangos išplitimu Arkties vandenyne / Relationship between cold season air temperature in the Baltic sea region and the Arctic sea ice extent. p. 20 - 30.

Gabrielė Zubovič, Giedrė Beconytė. Lietuvos jaunimo sklaida ir teritoriniai psichologinės gerovės veiksniai / The territorial destribution of youth and territorial factors of psychological well-being in Lithuania.  p. 31 - 42.

Asta Lapėnienė, Lineta Žilinskaitė. Kvalifikacijos tobulinimo programos stebėsena: mokymosi patirties perkėlimo į praktiką modelis / Monitoring of qualification improvement programmes: learning transfer to practice model.  p. 43 - 54.

Dainius Kulbickas. Pirmosios lietuviškos geografijos knygos / The first Lithuanian geography books.  p. 55 - 64.

Šarūnas Gerulaitis, Zigmas Kairaitis. Vidurinės mokyklos / gimnazijos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: nuo pasyvios link aktyvios geografijos / Secondary school / gymnasium geography curriculum update:  from passive to active geography. p. 65 - 80.

Šarūnas Gerulaitis. Džeromas Seimūras Bruneris ir Džonas Diujis: pažinimo ir patyrimo jungtys / Jerome Seymour Bruner and John Dewey: connections of cognition and experience. p. 81 - 87.