Geografija ir edukacija, Nr. 10, 2022

Geografija ir edukacija, Nr. 10, 2022

Turinys / Table of Contents

Zigmas Kairaitis. Pratarmė / Prefacep.  7 - 8.

Dovydas Balčiūnas, Jurgita MačiulytėGyventojų ir gyvenviečių tinklo raida XX a. pab. – XXI a. per. Biržų rajono savivaldybėse / Development of the network of population and settlements at the end of the 20 th century – beginning of the 21 st century in Biržai district municipality. p. 9 - 25.

Kotryna Lipavičiūtė, Jurgita Mačiulytė. Geografinės aplinkos ir paauglių savijautos ryšys Raudondvario seniūnijos pavyzdžiu / Connection between geographical environment and teenagers well being by the example of Raudondvaris eldershp. p. 26 - 39.

Kostas Gružas, Giedrė Beconytė. Virtualiųjų stendų taikymo galimybės nusikalstamumo geografijoje, remiantis policijos registruotų viešosios tvarkos pažeidimų Vilniaus miesto savivaldybėje 2015–2019 m. pavyzdžiu / Application of dashboards in the geography of crime: case study of crime of infringement of public policy in Vilnius city municipality registered by police in 2015–2019. p. 40 - 51.

Rita Viliuvienė. Trumpa žemėlapio stiliaus istorija: nuo įtaigos iki funkcijų / A brief story of map style: from sugeestion to functions. p. 52 - 66.

Gintarė Giliūtė, Gintaras Valiuškevičius. Nuosėkio laikotarpių trukmė ir pasiskirstymas Lietuvos upėse 1960–2019 metais / Duration and distribution of low flow periods in Lithuanian privers in 1960–2019. p. 67 - 82.

Marijus Pileckas, Gražina Žiliūtė. Juodžio ir Lydekinio ežerų morfometrija / Morphometry of Juodis and Lydekinis lakes. p. 83 - 98.

Šarūnas Gerulaitis, Genovaitė Kynė. Geografijos bendroji programa: kompetencijų ugdymo link  / Geography general education programme: towards competence development. p. 99 - 109.

Šarūnas Gerulaitis, Zigmas Kairaitis. Pagrindinės mokyklos geografijos ugdymo turinio atnaujinimas: metodologinės prieigos ir paradigminiai posūkiai / The updating of content of geographical education at the basic school: methodological approaches and paradigmatic turns. p. 110 - 126.