Geografija ir edukacija, Nr. 1, 2013

Turinys / Table of Contents

Algimantas Česnulevičius. Gamtamokslinė edukacija: būklė ir perspektyvos / Nature Sciences Education: State and Perspectivesp. 9 - 20.

Linas Bevainis. Moksleivių erdvinio mąstymo ir kartografinių ženklų suvokimo ypatumai / Properties of Students' Spatial Thinking and Perception of Cartographic Signsp. 21 - 31.

Inga Žalalienė. Kartografinių ženklų standartizacijos problemos Lietuvos mokyklinėje kartografinėje produkcijoje / The Problems of Cartographic Signs Standardization in Lithuanian School Cartographic Productionp. 32 - 45. 

Akvilė Kamarauskaitė, Asta Lapėnienė. Geografinių informacinių sistemų taikymo per geografijos pamokas patirtis / The Experience of Using Geographic Information System in Geography Lessonsp. 46 - 57. 

Marina Radčenko. Geografijos mokytojų požiūris į virtualių mokymo(si) aplinkų taikymą ugdymo procese / Geography Teachers’ Approach to the Using Virtual Learning Environment in the Education. p. 58 - 64. 

Daiva Verkulevičiūtė-Kriukienė, Angelija Bučienė, Dalia Umantaitė-Vaivadienė. Klaipėdos universiteto absolventų, pasirinkusių geografijos mokytojo, dėstytojo ir mokslininko profesijas, požiūris į studijų programas / Klaipėda University Study Programs from the Point of View of Graduates, Having Chosen the Profession of Teacher, Lecturer and Researcher in Geographyp. 65 - 78. 

Dovilė Krupickaitė. Vilniaus universiteto geografijos specialybės studentų įsidarbinimo tyrimas / Survey of Placement of Geography Graduates from Vilnius Universityp. 79 - 87.

Rimantas Kontvainas. Studentų savarankiškas darbas kaip vienas iš profesinio pasirengimo kokybės veiksnių / Independent Studies as one of the Factors in the Quality of Training p. 88 - 94.

Šarūnas Gerulaitis. Modulinis mokymas kaip nauja geografinio ugdymo forma / Modular Training as a New Form of Geographic Education. p. 95 - 104.

Olga Titova. Antrinio gamtos išteklių naudojimo skatinimas per geografijos pamokas / Stimulating of Natural Resources’ Second Use in Geography Lessons. p. 105 - 111.

Dalia Prakapienė. Biogeografijos studijos ir pamokos muziejuose / Biogeographic Activities / Biogeography Lessons in Museums. p. 112 - 120.

Izolda Ona Bražukienė. Apdirbamoji gamyba Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę / Manufacturing in Lithuania after the Re‑establishment of Independence. p. 121 - 129.

Jolanta Butkutė. Retai gyvenamų kaimo teritorijų gyventojų ir gyvenviečių raida Labanoro seniūnijos pavyzdžiu / Sparsely Populated Areas of Labanoras's District and its Rural Areas’ Inhabitants’: The Example of The Labanoras District.  p. 130 - 136.

Justina Pukinskaitė. Akademikas Kazimieras Bieliukas / Academic Kazimieras Bieliukas. p. 137 - 150.

Zigmas Kairaitis. Humanitarinės geografijos link / Towards Humanitarian Geographyp. 150- 159.