Autoriai / Contributors

Autoriai

Andrejeva Viktorija – fizinių mokslų (geografija) daktarė, Baltarusijos valstybinio M. Tanko pedagoginio universiteto Geografijos ir geografijos mokymo metodikos katedros docentė. Moksliniai interesai: kraštovaizdžių bioįvairovės vertinimas, dirvožemio struktūra ir geosistemų tyrimo metodai.
El. paštas vicandreeva@tut.by

Atkocevičienė Virginija – žemėtvarkos inžinierė, VDU Žemės ūkio akademijos vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorė. Moksliniai interesai: žemės naudojimas, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas.
El. paštas virginija.atkoceviciene@gmail.com

Juknelienė Daiva – žemėtvarkos inžinierė, VDU Žemės ūkio akademijos vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto lektorė. Moksliniai interesai: žemės reforma, žemės teisė.
El. paštas daiva.jukneliene@vdu.lt

Kapočius Gintaras – žemėtvarkos bakalauras, moksliniai interesai: žemės reformos žemėtvarkos projektai.
El. paštas gintaraskap@gmail.com

Lapėnienė Asta – socialinių mokslų daktarė (edukologija), VDU Edukologijos instituto lektorė. Moksliniai interesai: mokymo(si) proceso tyrimai.
El. paštas asta.lapeniene@vdu.lt

Mackevič Marek – socialinių mokslų (geografijos edukologija) magistras. Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazijos geografijos mokytojas. Moksliniai interesai: geografijos edukologija ir didaktika.
El. paštas marek.mackevic3@gmail.com

Šilingaitė Sigita – humanitarinių mokslų daktarė (filosofija), VDU Edukologijos instituto lektorė. Moksliniai interesai: mokytojų rengimas, mokymo(si) proceso tyrimai.
El. paštas sigita.silingaite@vdu.lt

Valčiukienė Jolanta – technologijos (aplinkos inžinerija ir kraštotvarka) mokslų daktarė, VDU Žemės ūkio akademijos vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto docentė. Moksliniai interesai: teritorijų planavimas, kraštovaizdžio formavimas.
El. paštas valciukienejolanta@gmail.com

Contributors

Andreyeva Victoria is a PhD Associate Professor at the Department of Geography and technique of teaching geography, of Maxim tank Belarusian state Pedagogical University. Research interests: landscape biodiversity assessment, structure of topsoil, geosystem research methods.
E-mail: vicandreeva@tut.by

Atkocevičienė Virginija  –  Land  management  engineer,  Lecturer  institute of Land use Planning and Geomatics Faculty of Water and Land Management VMU Agriculture Academy. Research interests: land use, rural development planning project development.
E-mail: virginija.atkoceviciene@gmail.com

Juknelienė Daiva – Land management engineer, Lecturer institute of Land use Planning and Geomatics Faculty of Water and Land Management VMU Agriculture Academy. Research interests: land reform, land law.
E-mail: daiva.jukneliene@vdu.lt

Kapočius Gintaras – bachelor of land management. Research interests: land reform land management projects.
E-mail: gintaraskap@gmail.com

Lapėnienė Asta is a doctor of social sciences (educology), Lecturer of institute of education at Vytautas Magnus University. Research interests: research of teaching and learning processes.
E-mail: asta.lapeniene@vdu.lt

Mackevič Marek – Master of social sciences (Geography education), teacher of Geography of Stanislovas Moniuska gymnasium, Vilnius District. Research interests: Geography education and Didactic.
E-mail: marek.mackevic3@gmail.com

Šilingaitė Sigita is a doctor of humanities (philosophy), Lecturer of institute of education at Vytautas Magnus University. Research interests: teacher-training, research of teaching and learning processes.
E-mail: sigita.silingaite@vdu.lt

Valčiukienė Jolanta – Doctor of technology (environmental engineering and landscape management) science, Assoc. professor institute of Land use Planning and Geomatics Faculty of Water and Land Management VMU Agriculture Academy. Research interests: territory planning, landscaping.
E-mail: valciukienejolanta@gmail.com