Geografijos istorijos Lietuvoje žinynas

Rodyti pagalbą

Tai - LGD istorijos žinynas.

Norėdami surasti Jus dominančius įvykius, pasirinkite kategorijas, kurias norite matyti, ir spauskite Filtruoti.

Paspaudus ant konkrečių metų (arba amžiaus), bus parodomi to laikotarpio įrašai.

XVIII a.
1766
Vilniuje išleista pirmoji (eiliuota) pasaulio geografijos studija

(sudėjo Dominykas Radvila).

1773
Išleistas pirmasis „Bendrosios geografijos” vadovėlis

VU profesorius Karolis Virvičius 1773 m. išleido pirmąjį „Bendrosios geografijos” vadovėlį. Jis pradėjo ir sistemingą geografijos dėstymą. 

1781
Įsteigta Gamtos mokslų katedra

Vilniaus universitete 1781 m. įsteigus Gamtos mokslų katedrą susidarė palankios sąlygos formuotis labiau integruotoms gamtos mokslų disciplinoms

1791
Pradėta dėstyti geografija Lietuvos artilerijos karininkų mokykloje

Architektas Laurynas Stuoka–Gucevičius nuo 1791 m. dėstė geografiją ir Lietuvos artilerijos karininkų mokykloje. Buvo sudaromi žemėlapiai, atliekami meteorologiniai stebėjimai.

XIX a.
1820
Vilniaus universitete įkurta Geodezijos katedra
1867
Vilniuje įkurtas Rusijos imperijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius

Vilniuje įkurtas Rusijos imperijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyrius pradėjo skatinti geografinių tyrimų plėtrą. Skyrius apėmė Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijas.

1886
Ignas Končius

Gimė 1886 liepos 31 d. Purvaičių k. (Telšių apsk.). Mokėsi Palangos progimnazijoje, 1903–1907 m. – Liepojos gimnazijoje. 1907–1913 m. studijavo Petrogrado universiteto Fizikos–matematikos fakultete 

1892
Steponas Kolupaila

Gimė 1892 metų rugsėjo 14 d. Tuminiškėse, netoli Agluonos. 1903 metais baigė pradžios mokyklą Tukume, 1911 m. – gimnaziją Mintaujoje (aukso medaliu), 1915 m. – Matavimo institutą Maskvoje, ligi 1919 m. tęsė mokslą Žemės ūkio akademijoje šalia Maskvos.

1893
Kazimieras Pakštas

Kazys Pakštas gimė 1893 m. birželio 29 d. Alinaukos vienkiemyje (Utenos aps., Užpalių vls.). Jo tėvas 1903 metais persikėlė į Užpalius ir pradėjo verstis dailidės amatu. Pirmąsias mokslo žinias K. Pakštas gavo dvejus metus lankydamas slaptą lietuvių mokyklą, vėliau – valdišką Užpalių mokyklą ir “Saulės” draugijos kursus Kaune.

1898
Išleistas pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis

Petras Vileišis Čikagoje išleido pirmą geografijos vadovėlį lietuvių kalba pradinei mokyklai "Trumpa geografija arba Žemės aprašymas"

XX a.
1901 - 1910
Kazimieras Bieliukas

Gimė 1901 m. rugpjūčio 26 d. Dugnų kaime, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje.

Valerija Čepulytė

Gimė  1904 m. vasario 24 d. Mokslą pradėjo Petrapilyje (Sankt Peterburge).  1915 m. baigė Petrapilyje lietuvišką privačią pradžios mokyklą ir tris Kotrynos gimnazijos klases (1918).

Vaclovas Chomskis

Gimė 1909 m. lapkričio 14 d., Rietave, (Telšių apsk.). Mokėsi Rietavo pradžios mokykloje, Rietavo gimnazijoje, Kauno technikos mokykloje. 1929 m. baigė Kauno Mokytojų profsąjungos gimnaziją suaugusiems, tais pačiais metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1938 m. baigė studijas, įgijo matematiko ir fiziko specialybes.

1921 - 1930
Eduardas Červinskas

Gimė 1921m. rugpjūčio 15 d. Penzos mieste, Rusijoje. Mokėsi Kybartų gimnazijoje, Kauno III – je gimnazijoje (1932 – 1936 m.); 1936 – 1941 m. Kauno Aukštesniojoje technikos mokykloje (ATM), Susisiekimo skyriuje.

Įsteigtos Geofizikos ir meteorologijos, Geografijos ir Hidrologijos katedros

Įkūrus Lietuvos (vėliau Vytauto Didžiojo) universitetą, Matematikos-gamtos ir Technikos fakultetuose įsteigtos Geofizikos ir meteorologijos, Geografijos ir Hidrologijos katedros, rengusios universalius specialistus. 

Vytautas Gudelis

Gimė 1923 m. liepos 13 d. Kaune. 1933-1941 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1941m. įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos-matematikos fakulteto geologijos ir geografijos skyrių, klausė geologijos, geografijos, vėliau archeologijos ir istorijos paskaitų. 

Alfonsas Basalykas

Gimė 1924 m. kovo 28 d. Balainių eiguvoje (netoli Jaskonių kaimo, Varėnos rajone). 

Vilniaus Stepono Batoro universitete pradėjo veikti Geografijos katedra

Vilniaus Stepono Batoro universitete pradėjo veikti Geografijos katedra. Nedidelis kolektyvas stengėsi vykdyti kompleksinius mokslinius tyrimus - nuo geomorfologinių iki etnografinių. 

Vytautas Dvareckas

Gimė 1928 m. rugsėjo 20 d. Puvočių k. (Varėnos r.). 1935 m. pradėjo lankyti Puvočių pradinę m-klą, mokėsi Marcinkonių, Merkinės mokyklose, Vilniaus suaugusiųjų gimn-je. Dar mokydamasis aštuntoje klasėje, įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą laisvuoju klausytoju, sėkmingai baigė tris semestrus.

1931 - 1940
Antanas Barisas

Gimė 1933 m. liepos 3 d. Panevėžyje. Ten pat prabėgo vaikystė, mokyklos metai. Dar mokydamasis Panevėžio berniukų gimnazijoje, “atrado” prof. S. Kolupailos rašinius, daug keliavo ir svajojo apie hidrologiją – tais laikais mažai žinomą mokslą.

Česlovas Kudaba

Gimė 1934 m. liepos 24 d. Kobylniko (dabar – Naroč, Baltarusija) miestelyje Postavų r. Nuo 1940 m. apsigyveno Vaiciekavo k. (Ignalinos r.). Pradžios mokslus Č. Kudaba pradėjo 1942 m. 

Įkurta Lietuvos geografų draugija

Lietuvos geografų organizacijos steigimo idėją 1930 m. iškėlė prof. Kazys Pakštas. Lietuvos geografinės draugijos (LGD) įstatai įregistruoti 1934 metų sausio 9 dieną, o Steigiamasis susirinkimas įvyko 1934 metų sausio 26 dieną.

Įsteigtas Respublikos pedagoginis institutas

 

Klaipėdoje įsteigtas Respublikos pedagoginis institutas. 

Surengtas pirmasis Lietuvos geografų kongresas

Surengtas pirmasis Lietuvos geografų kongresas

1941 - 1950
Įsteigtas Lietuvos MA Geologijos ir geografijos institutas

 

1941 m. buvo nutarta įsteigti Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institutą. Jo veikla buvo atnaujinta 1945 m. Intensyviausiai buvo tyrinėjamos bendrosios fizinės geografinės Lietuvos teritorijos savybės bei gamtos ištekliai, būtini krašto atstatymui.

1951 - 1960
Juozas Macevičius apgynė daktaro disertaciją

Šventoji ir jos nuotakis
Mokslo kryptis: 06 P
Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

  Mykolas Lasinskas apgynė daktaro disertaciją

   

  Lietuvos TSR mažųjų upių hidroenergetinių resursų rodikliai

  Mokslo kryptis: 06 P
  Institucija: Baltarusijos politechnikos institutas

   

   Vytautas Gudelis apgynė daktaro disertaciją

   Lietuvos ir Kaliningrado srities pajūrio raida vėlyvajame glaciale ir postglaciale
   Mokslo kryptis: 05 P
   Institucija: MA geologijos ir geografijos institutas

    Kęstutis Kaušyla apgynė daktaro disertaciją

    Šalnos Lietuvos TSR
    Mokslo kryptis: 06 P
    Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

     Įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija

     Lietuvos geografų iniciatyva 1955-06-15 LTSR Vyriausybės sprendimu Nr. 296 įkurta Lietuvos TSR geografinė draugija – SSRS geografinės draugijos padalinys. 

     Eduardas Červinskas apgynė daktaro disertaciją

     Vandens apykaita tarp Kuršių marių ir Baltijos jūros
     Mokslo kryptis: 06 P
     Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

      Įvyko Lietuvos geografinės draugijos steigiamasis susirinkimas

      įvyko Lietuvos geografinės draugijos steigiamasis susirinkimas. Draugijos pirmininku susirinkimas išrinko akad. prof. K. Bieliuką.

      Pradėtas leisti tęstinis mokslo leidinys “Geografinis metraštis”

      Akademiko profesoriaus Kazimiero Bieliuko rūpesčiu pradėtas leisti draugijos leidinys „Geografinis metraštis“.

      Angelė Griciūtė apgynė daktaro disertaciją

      Lietuvos kurortų klimatas orais
      Mokslo kryptis: 06 P
      Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

       Įvyko

       Lietuvos geografinės draugijos, Lietuvos MA Geologijos ir geografijos instituto ir Vilniaus universiteto pastangomis įvyko Aleksandro Humboldto mirties 100 metų memorialinė konferencija, kurioje buvo perskaityti 7 moksliniai pranešimai apie A. Humboldtą.

       Vincas Brazauskas apgynė daktaro disertaciją

       Rytų Lietuvos ekonominė - geografinė charakteristika
       Mokslo kryptis: 06 P
       Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

        Vaclovas Vasilijus Ščemeliovas apgynė daktaro disertaciją

        Lietuvos TSR orai
        Mokslo kryptis: 06 P
        Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

         1961 - 1970
         įsteigtas Draugijos Geodezijos skyrius Kaune
         Algirdas Račinskas apgynė daktaro disertaciją

         Svarbiausieji dabartiniai geomorfologiniai procesai Rytų Lietuvos aukštumose
         Mokslo kryptis: 06 P
         Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

          Algirdas Stanaitis apgynė daktaro disertaciją

          Pietryčių Lietuvos ežerų dubenų raida terasių tyrimo duomenimis
          Mokslo kryptis: 06 P
          Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

           Irena Ignatavičienė apgynė daktaro disertaciją

           Cirkuliaciniai procesai virš Pabaltijo kaip bendrosios atmosferos cirkuliacijos sudėtinė dalis
           Mokslo kryptis: 06 P
           Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

            Daina Galvydytė apgynė daktaro disertaciją

            Žemaičių aukštumos dirvožemių danga kaip fizinio geografinio komplekso komponentas
            Mokslo kryptis: 06 P
            Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

             Vytautas Lastas apgynė daktaro disertaciją

             Lietuvos vidutinių miestų, kaip rajonus formuojančių centrų, vaidmuo
             Mokslo kryptis: 06 P
             Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

              Bronislovas Vaclovas Kavaliauskas apgynė daktaro disertaciją

              Saulės radiacijos ištekliai Pietų Pabaltyje
              Mokslo kryptis: 06 P
              Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

               Justinas Tamošaitis apgynė daktaro disertaciją

               Lietuvos TSR pelkėguoliai ir jų genetinė klasifikacija
               Mokslo kryptis: 06 P
               Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                Ona Miliūnienė apgynė daktaro disertaciją

                Lietuvos TSR pajūrio ekonominis-geografinis rajonas ir jo tolesnis vystymas
                Mokslo kryptis: 06 P
                Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                 Juozas Vytautas Zagorskis apgynė daktaro disertaciją

                 Kauno miestas - stambiausias pietų Lietuvos ekonominio rajono traukos dėsnis
                 Mokslo kryptis: 06 P
                 Institucija: Leningrado A. Gerceno valstybinis pedagoginis institutas

                  Juozas Tomkus apgynė daktaro disertaciją

                  Fitofenofazės ir jų ryšys su klimatu Pietų Pabaltyje
                  Mokslo kryptis: 06 P
                  Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                   Rožė Stauskaitė apgynė daktaro disertaciją

                   Pietrytinio Baltijos pajūrio krantų zonos nešmenų litologija ir litodinamika
                   Mokslo kryptis: 06 P
                   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                    Jonas Vytautas Minkevičius apgynė daktaro disertaciją

                    Kuršių Nerijos pustomų kopų eolodinaminė charakteristika
                    Mokslo kryptis: 06 P
                    Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                     Jonas Vaižgantas Kirlys apgynė daktaro disertaciją

                     Plūsmo srauto dinamika ir reljefo formavimo įtaka seklaus - smėlingo kranto sąlygose
                     Mokslo kryptis: 06 P
                     Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                      Petras Korkutis apgynė daktaro disertaciją

                      Pietų Pabaltijo laisvos atmosferos aerologinės sandaros ir aeroklimato ypatumai
                      Mokslo kryptis: 06 P
                      Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                       Algirdas Rainys apgynė daktaro disertaciją

                       Lietuvos TSR upių nuotėkio pasiskirstymas per metus
                       Mokslo kryptis: 06 P
                       Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                        Elena Žukaitė apgynė daktaro disertaciją

                        Šventosios ir Žeimenos upių baseinų ežerų hidrofizinių rodiklių ir dujinio režimo įvertinimas žuvininkystei
                        Mokslo kryptis: 06 P
                        Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                         Įvyko Lietuvos geografinės draugijos visuotinis susirinkimas

                         Įvyko Lietuvos geografinės draugijos visuotinis susirinkimas, skirtas geografinėms problemoms ir Draugijos veiklos ataskaitai apsvarstyti, skirtas šiuoilaikinėms geografinėmsd problemoms      kkk,

                         Valerija Klimavičienė apgynė daktaro disertaciją

                         Lietuvos kvartero smėlių genetiniai tipai ir jų palyginamoji litologinė charakteristika
                         Mokslo kryptis: 06 P
                         Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                          Vytautas Gudelis apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                          Pabaltijo reljefas ir kvarterio dariniai
                          Mokslo kryptis: 06 P
                          Institucija: SSSR mokslų akademijos geografijos institutas

                           Juozas Macevičius apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                           Lietuvos upių hidrologinių charakteristikų skaičiavimo metodai
                           Mokslo kryptis: 06 P
                           Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                            Jonas Kunčina apgynė daktaro disertaciją

                            Vilnius - Rytų Lietuvos ekonominį rajoną organizuojantis centras
                            Mokslo kryptis: 06 P
                            Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                             Kazimieras Gaigalis apgynė daktaro disertaciją

                             Landšafto litogeninio pagrindo įtaka Lietuvos upių nuotėkiui
                             Mokslo kryptis: 06 P
                             Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                              Zinaida Birietienė apgynė daktaro disertaciją

                              Dirvožemių erozija šiaurrytinės Lietuvos priemuoliniuose šlaituose
                              Mokslo kryptis: 06 P
                              Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                               1971 - 1980
                               Danutė Lukianienė apgynė daktaro disertaciją

                               Sausinamųjų melioracijų įtakos tyrimas metiniam ir maksimaliam Lietuvos TSR upių nuotėkiui
                               Mokslo kryptis: 06 P
                               Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                Ragnytė Miknevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                Dirvodaros ypatumai Lietuvos TSR smėlinguose landšaftuose
                                Mokslo kryptis: 06 P
                                Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                 Narciza Špirkauskaitė apgynė daktaro disertaciją

                                 Ilgai gyvenančių alfa radioaktyvių medžiagų pasiskirstymo atmosferoje meteorologiniai aspektai
                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                 Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                  Jonas Liutavaras Masiliūnas apgynė daktaro disertaciją

                                  Lietuvos Vidurio lygumos landšaftinė - geocheminė charakteristika 
                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                  Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                   Mykolas Lasinskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                   Nemuno nuotėkio režimo dėsningumų tyrimas
                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                    Jūratė Julija Galčienė apgynė daktaro disertaciją

                                    Pietryčių Lietuvos ežerų vystymasis facijinės analizės pagrindu
                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                    Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                     Juozapas Dubra apgynė daktaro disertaciją

                                     Kuršių marios kaip nuotakinių vandenų priemėjas
                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                     Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                      Juozas Burneikis apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                      Lietuvos upių nuotėkio reguliavimas
                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                      Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                       Stasys Vaitekūnas apgynė daktaro disertaciją

                                       Lietuvos TSR gyventojų migracijos
                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                       Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                        Alfonsas Vaišnoras apgynė daktaro disertaciją

                                        Lietuvos perspektyvinio vandens ūkio sudarymo metodika ir analizė
                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                        Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                         Rita Stasė Janukėnienė apgynė daktaro disertaciją

                                         Lietuvos TSR ir Kaliningrado srities hidrolognis rajonavimas
                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                         Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                          Aleksandra Machniova apgynė daktaro disertaciją

                                          Pietinio Pabaltijo upių nuotėkio formavimosi sąlygos ir prognozės
                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                          Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                           Milda Kovalenkovienė apgynė daktaro disertaciją

                                           Lietuvos TSR upių sausmečio charakteristikų tyrimas
                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                           Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                            Milda Lilija Mikutienė apgynė daktaro disertaciją

                                            Pagrindiniai Vidurio Lietuvos moreninės lygumos struktūros, reljefo ir kilmės bruožai 
                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                            Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                             Teodoras Bumblauskis apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                             Pertvarkomojo vandenskyrinio moreninio kraštovaizdžio ekologinė optimizacija (Rytų žemaičių plynaukštės pavyzdžiu)
                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                             Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                              Ieva Švarcaitė apgynė daktaro disertaciją

                                              Kalvoto moreninio landšafto litogeninio fundamento antropogeninis performavimas (Vištyčio - Gražiškių aukštumos pavyzdžiu)
                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                              Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                               Elena Magdalena Kudirkienė apgynė daktaro disertaciją

                                               Gyvenvietės Lietuvos gamtiniame kraštovaizdyje
                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                               Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                Raisa Beržanskienė apgynė daktaro disertaciją

                                                Lietuvos TSR upių tinklo baseinų struktūros tyrimas
                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                 Aloyzas Rimantas Pareigis apgynė daktaro disertaciją

                                                 Tvenkinių įrengimo sąlygų Lietuvos upių slėniuose tyrimai
                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                 Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                  Paulius Kavaliauskas apgynė daktaro disertaciją

                                                  Kraštovaizdžio rekreacinės analizės svarbiausios problemos
                                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                                  Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                   %vyko Lietuvos geografinės draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija, skirta Draugijos veiklai apsvarstyti

                                                   Konferenciją atidarė Draugijos prezidentas prof. A. Basalykas. Pranešimą apie Draugijos veiklą skaitė Draugijos mokslinis sekretorius V. Minkevičius.

                                                    

                                                    

                                                   Algimantas Tiknius apgynė daktaro disertaciją

                                                   Sausinimo įtakos atskiriems vandens režimo elementams eksperimentinio įvertinimo metodiniai klausimai
                                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                                   Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                    Aldona Janė Mikelinskienė apgynė daktaro disertaciją

                                                    Apie Pietų Pabaltijo radiacinių rūkų gamtinį radioaktyvumą ir cheminę sudėtį
                                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                                    Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                     Ramunė Auksuolė Vaitonienė apgynė daktaro disertaciją

                                                     Dzūkijos senosios žemyninės kopos (geomorfologinė analizė)
                                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                                     Institucija: Vilniaus valstybinis universitetas

                                                      išėjo V. Gudelio redaguota monografija "Baltijos jūros geologija"
                                                      Vaidotas Januškis apgynė daktaro disertaciją

                                                      Lietuvos upių minimalus nuotėkis šiltuoju laikotarpiu
                                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                                      Institucija: Leningrado hidrmeteorologijos institutas

                                                       Kęstutis Jonas Švedas apgynė daktaro disertaciją

                                                       Ledyninis akumuliacinis reljefas ir jo periglacialinis performavimas (Medininkų aukštumos ir Eišiškių plynaaukštės pavyzdžiu)
                                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                                       Institucija: Ukrainos SSR mokslų akademijos geofizikos institutas

                                                        Kęstutis Kilkus apgynė daktaro disertaciją

                                                        Ežerų poveikio upių hidrologiniam režimui, esant aukštam nuotėkio sureguliavimui natūraliu būdu, tyrimas (Pietryčių Lietuvos pavyzdžiu) 
                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                        Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

                                                         Elena Stankūnienė apgynė daktaro disertaciją

                                                         Lietuvos TSR kaimo gyventojų vystymosi geografiniai ypatumai ir juos sąlygojantys veiksniai
                                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                                         Institucija: Tbilisio valstybinis universitetas

                                                          Išleista Č. Kudabos knyga "Geografinės kelionės ir atradimai"
                                                          Marija Eidukevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                          Karbonatų išplovimo gylis kaip kriterijus moreninių nuogulų amžiui nustatyti
                                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                                          Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

                                                           įvyko Lietuvos geografų draugijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija

                                                           Konferenciją atidarė draugijos Pirmininkas prof. A. Basalykas. Ataskaitą apie Draugijos veiklą pateikė Draugijos mokslinis sekretorius V. Minkevičius

                                                           Rimas Petras Žaromskis apgynė daktaro disertaciją

                                                           Viršutinės seklaus šelfo dalies reljefo kaitos ir nešmenų diferenciacijos procesai skirtingose dinaminėse sąlygose
                                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                                           Institucija: SSRS mokslų akademijos P. Širšovo okeanologijos institutas

                                                            1981 - 1990
                                                            Larisa Dicevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                            Ledyninio akumuliacinio reljefo struktūriniai - geomorfologiniai tyrimai
                                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                                            Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

                                                             Rimantas Krupickas apgynė daktaro disertaciją

                                                             Geomorfologinis veiksnys, kaip kalvoto moreninio reljefo funkcijų lėmėjas (Švenčionių aukštumos pavyzdžiu)
                                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                                             Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

                                                              Algirdas Račinskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                              Dirvožemio erozijos dėsningumai ir jų išaiškinimo metodai (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
                                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                                              Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

                                                               Išleista A. Basalyko knyga "Žemė - žmonijos buveinė"
                                                               Irena Pempaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                               Vandens - šiluminio balanso režimas ir pavasarinių dirvožemio atsargų dinamika Lietuvos Vidurio žemumoje
                                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                                               Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

                                                                Zenonas Rimkus apgynė daktaro disertaciją

                                                                Lietuvos upių vagų procesų dėsningumai
                                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                                Institucija: Leningrado hidrometeorologijos institutas

                                                                 Margarita Jankauskaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                                 Sunkieji metalai Rytų Lietuvos landšafto geocheminėse sąlygose
                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                 Institucija: Maskvos V. Lenino valstybinis pedagoginis institutas

                                                                  Algimantas Česnulevičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                  Morfometriniai kraštinių ledininių darinių reljefo rodikliai - jo genezės ir evoliucijos atspindys (Lietuvos aukštumų pavyzdžiu)
                                                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                                                  Institucija: Baltarusijos V. Lenino valstybinis universitetas

                                                                   Stasys Vaitekūnas apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                   Lietuvos TSR kaimo gyvenviečių sisteminio tyrimo problemos
                                                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                                                   Institucija: Leningrado valstybinis A.Ždanovo universitetas

                                                                    Išleista Č. Kudabos knyga "Kalvotoji Aukštaitija"
                                                                    Jonas Milius apgynė daktaro disertaciją

                                                                    Lietuvos TSR žemės naudmenų dinamikos dėsningumai
                                                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                                                    Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

                                                                     Ričardas Baubinas apgynė daktaro disertaciją

                                                                     Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija smulkiai kalvotose moreninėse agrogeosistemose
                                                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                                                     Institucija: SSRS mokslų akademijos Sibiro skyriaus Geografijos institutas

                                                                      Atkurta Lietuvos geografų draugija

                                                                      neeiliniame suvažiavime buvo atkurta Lietuvos geografų draugija

                                                                      Mykolas Mikalajūnas apgynė daktaro disertaciją

                                                                      Vėjas trasoje nuo pietų Baltijos uostų iki Atlanto vandenyno
                                                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                                                      Institucija: SSRS hidrometeorologijos mokslo tyrimų centras

                                                                       Brunonas Gailiušis apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                       Mažų upių išteklių vertinimo ir naudojimo landšaftinis-hidrologinis pagrindimas (Lietuvos TSR pavyzdžiu)
                                                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                                                       Institucija: Maskvos valstybinis M.Lomonosovo universitetas

                                                                        Vilma Cicėnienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                        Klaipėdos uosto pramoninio komplekso kūrimosi ir vystymosi problemos
                                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                                        Institucija: Leningrado valstybinis universitetas

                                                                         1991 - 2000
                                                                         Alfonsas Darbutas apgynė daktaro disertaciją

                                                                         Nemuno upės vaginiai procesai ir antropogeninio faktoriaus įtaka jiems
                                                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                                                         Institucija: Maskvos M. Lomonosovo valstybinis universitetas

                                                                          Arūnas Bukantis apgynė daktaro disertaciją

                                                                          Ekstremalios žiemos Baltijos jūros regione
                                                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                                                          Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                           Zenonas Gulbinas apgynė daktaro disertaciją

                                                                           Drėgmės ir vandenyje tirpių cheminių medžiagų migracija vidutiniškai ir stambiai kalvotose pakraštinių ledyninių darinių agrogeosistemose
                                                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                                                           Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                            Išleista Č. Kudabos knyga "Septyni keliai iš Varnių"
                                                                            Saulius Stanaitis apgynė daktaro disertaciją

                                                                            Lietuvos kaimo centrų formavimas (geografinė studija)
                                                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                                                            Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                             Arūnas Galkus apgynė daktaro disertaciją

                                                                             Nuosėdinės medžiagos parametrų sezoninė ir erdvinė dinamika sedimentacijos procese (Nemunas-Kuršių marios-Baltijos jūra)
                                                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                                                             Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                              Gintautas Žilinskas apgynė daktaro disertaciją

                                                                              Banginė patvanka gožos zonoje
                                                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                                                              Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                               Kęstutis Kilkus apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                               Lietuvos ežerų hidrologinė charakteristika
                                                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                                                               Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                Paulius Kavaliauskas apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                                Metodologiniai kraštotvarkos pagrindai
                                                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                 Julius Taminskas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                 Hidrologinis Šiaurės Lietuvos karstinio rajono režimas ir jo įtaka karsto raidai
                                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                 Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                  Zigmas Janukonis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                  Pietrytinės Baltijos jūros kranto zonos sandara, reljefas ir morfodinamika
                                                                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                  Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                   Marija Eidukevičienė apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                                   Lietuvos rūgščių dirvožemių kalkinimo optimizavimo geocheminis ir geografinis pagrindimas
                                                                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                   Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                    Eugenijus Gentvilas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                    Lietuvos glacigeninio reljefo epigenezės pagrindiniai bruožai
                                                                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                    Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                     Stasys Paškauskas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                     Dirvožemių defliacija Lietuvos Pajūrio žemumoje
                                                                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                     Institucija: Geografijos institutas

                                                                                       

                                                                                      Audronė Galvonaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                      Meteorologinių faktorių įtaka atmosferos užterštumui Lietuvoje
                                                                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                      Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universietas

                                                                                       Regina Morkūnaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                       Svarbiausi Lietuvos dirvožemių defliacijos veiksniai ir jos prognozė
                                                                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                       Institucija: Geografijos institutas

                                                                                        Antanas Lankelis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                        Landšaftiniai ekologiniai miško-pelkės kontaktinių zonų funkcionavimo ypatumai
                                                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                        Institucija: Geografijos instituta

                                                                                         Leonora Živilė Gelumbauskaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                         Pietryčių Baltijos dugno reljefas ir kai kurios jo tyrimų metodinės problemos
                                                                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                         Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                          Nijolė Sofija Eitminavičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                          Lietuvos landšaftų struktūros kaita 1865-1965 metais
                                                                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                          Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                           Nijolė Ona Savukynienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                           Sporų žiedadulkių spektrų formavimas jūrinėse bei kontinentinėse nuogulose ir jų taikymas antropogeninės augalijos kaitoms rekonstruoti
                                                                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                           Institucija: Geografijos institutas

                                                                                            Algirdas Petras Dilys apgynė daktaro disertaciją

                                                                                            Vandens ir cheminių elementų apytaka kalvotame Rytų Lietuvos agro-ir miško landšafte
                                                                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                            Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas ir Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                             įkurta Lietuvos geografų draugijos Jūrotyros sekcija

                                                                                             įkurta Lietuvos geografų draugijos Jūrotyros sekcija 

                                                                                             Izolda Ona Bražukienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                             Lietuvos linininkystės istorinė geografinė analizė
                                                                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                             Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                              Prasidėjo XXVIII tarptautinis geografų kongresas

                                                                                              1996 m. rugpjūčio 4-10 d. Hagoje (Olandija) vyko XXVIII tarptautinis geografų kongresas . Kongreso devizas: "Sausuma, jūra ir žmogaus poveikis".

                                                                                              Rimas Petras Žaromskis apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                                              Kranto zonos morfologija ir kaita skirtingo dinaminio režimo baseinuose
                                                                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                              Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                               Vidmantas Daugirdas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                               Lietuvos teritorinio administracinio suskirstymo istorinė geografinė analizė
                                                                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                               Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas

                                                                                                Išleistas straipsių rinkinys "Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga"
                                                                                                Filomena Kavoliutė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                Aukštaičių aukštumos agrarinio kraštovaizdžio transformacijos retrospektyvinė analizė
                                                                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                 Jūratė Kriaučiūnienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                 Stambių vandens ūkio objektų įtaka Kuršių marių hidrologiniam režimui
                                                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                 Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

                                                                                                  Gintaras Valiuškevičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                  Lietuvos nenuotakių ežerų hidrologiniai ypatumai
                                                                                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                  Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                   Ramūnas Povilanskas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                   Kuršių Nerijos marių kranto zonos morfodinamikos bruožai
                                                                                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                    Įteikti K. Pakšto medaliai

                                                                                                    K. Pakto medaliai įteikti: žymiam geografui, K. Pakšto atminimo puoselėtojui prof. Stasiui Vaitekūnui  ir Jaunųjų geografų mokyklai, veikiančiai prie Vilniaus pedagoginio universiteto (Mokyklos įkūrėjas ir nenuilstantis vadovas –  doc. Rimantas Krupickas)

                                                                                                    Egidijus Rimkus apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                    Sniego dangos režimas ir klimato svyravimai Lietuvoje
                                                                                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                    Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                     Įvyko antrasis Lietuvos geografų kongresas

                                                                                                     Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos geografų draugijos ir Geografijos instituto iniciatyva Valstybinio mokslo ir studijų fondo remiami mūsų šalies geografai vėl susirinko į kongresą.

                                                                                                     Henrikas Pauliukevičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                     Žemės naudmenų poveikis biogeninių medžiagų nuotėkiui
                                                                                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                     Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                      Olegas Pustelnikovas apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                                                      Kuršių marių dugno nuosėdų geochemija (Geochemistry of sediments of the Curonian lagoon ( monografija)
                                                                                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                      Institucija: Gdansko universitetas

                                                                                                        

                                                                                                       Algimantas Česnulevičius apgynė habilituoto daktaro disertaciją

                                                                                                       Morfometrinė Lietuvos reljefo struktūra
                                                                                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                       Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                        Regina Prapiestienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                        Urbanizuoto kraštovaizdžio želdynų ekologinis vertinimas (Vilniaus senamiesčio pavyzdžiu)

                                                                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                        Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                        Darius Česnavičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                        Didžiųjų Lietuvos miestų priemiestinių zonų žemės naudojimo geografiniai ypatumai (Vilniaus ir Klaipėdos priemiesčių pavyzdžiu)
                                                                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                        Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                         Virginijus Gerulaitis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                         Merkio baseino upių slėnių apgyvendinimo raida
                                                                                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                         Institucija: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                          Dovilė Krupickaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                          Lietuvos urbanizacijos geografijos problemos
                                                                                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                          Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                           Rimutė Stakėnienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                           Angliavandeniai ežero, upės, lagūnos ir jūros sedimentacinėse aplinkose
                                                                                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                           Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                            Donatas Burneika apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                            Nekilnojamojo turto vietos kainų teritorinės sklaidos dėsningumai miestuose (Dedukcinės metodologijos pagrindu)
                                                                                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                            Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                             Marytė Dumbliauskienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                             Teminių žemėlapių kvalimetrinė analizė (Lietuvos Respublikos kartografinių leidinių komunikacinės kokybės pavyzdžiu)

                                                                                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                             Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                              Gintaras Ribokas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                              Lietuvos miestų teritorijų žemėveikslių struktūra ir jos kaita
                                                                                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                              Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                               Giedrė Beconytė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                               Teminės kartografijos informacinės sistemos kūrimo metodologija (Lietuvos Nacionalinio atlaso pavyzdžiu)
                                                                                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                               Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                Ieva Baužienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                Deliuvinių dirvožemių savybės ir genezė Rytų Lietuvos kalvotame agrokraštovaizdyje
                                                                                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                 Erika Rimavičiūtė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                 Nuotėkio reguliavimo tvenkinių įtaka upių žemutiniams bjefams
                                                                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                 Institucija: Kauno technologijos universitetas, Lietuvos energetikos institutas

                                                                                                                  Daumantas Bauža apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                  Aukštaičių aukštumos rinų morfologija ir genezė
                                                                                                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                  Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                   Gintautas Stankūnavičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                   Ilgalaikių oro temperatūros anomalijų Lietuvoje sinoptinės sąlygos
                                                                                                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                   Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                    Darius Jarmalavičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                    Eolinė smėlio diferaenciacija jūros krante
                                                                                                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                    Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

                                                                                                                     XXI a.
                                                                                                                     2001 - 2005
                                                                                                                     Geografija Lietuvoje = Geography in Lithuania: skirta 29-ajam tarptautiniam geografų kongresui "Gyvenimas įvairovėje"
                                                                                                                     Minijus Samuila apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                     Medžiagų srautų elementariuose baseinuose modeliavimas
                                                                                                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                     Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

                                                                                                                      Giedrė Godienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                      Užstatymo intensyvumo kaitos dėsningumai urbanizuotame kraštovaizdyje ( Lietuvos mietų pavyzdžiu)
                                                                                                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                      Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                       Išleista knyga "Žymiausi Lietuvos geografai" (sud. K. Švedas)
                                                                                                                       Įteikti K. Pakšto medaliai

                                                                                                                       K. Pakšto medaliai įteikti: žymiam geografui prof. Vytautui Gudeliui ir žurnalui "Mokslas ir gyvenimas"

                                                                                                                       Rita Linkevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                       Hidrologijos mokslo raida Lietuvoje
                                                                                                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                       Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

                                                                                                                        Edikas Kriaučiūnas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                        Geografinės padėties veiksnys teritorijos vertinime
                                                                                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                        Institucija: Geografijos institutas, Vilniaus universitetas

                                                                                                                         Jurgita Rimkuvienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                         Maksimalių šiltojo laikotarpio lietaus poplūdžių formavimosi Lietuvos upėse meteorologinės sąlygos
                                                                                                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                         Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                          Diana Šarauskienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                          Drūkščių ežero hidrologinio režimo analizė ir modeliavimas
                                                                                                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                          Institucija: Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas

                                                                                                                           Arūnas Bautrėnas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                           Kartografinio vaizdo optimizavimas teminėje kartografijoje (kompiuterinių programų pagrindu)
                                                                                                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                           Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                            Darijus Veteikis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                            Technogeninė kraštovaizdžio morfostruktūra (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
                                                                                                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                            Institucija: Vilniaus universitetas, Geografijos institutas

                                                                                                                             Giedrė Vaikutienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                             Baltijos jūros centrinės dalies paleogeografinių sąlygų kaita ledynmetyje ir holocene diatomėjų tyrimų duomenimis
                                                                                                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                             Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

                                                                                                                              Birutė Petkevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                              Automobilių kelių infrastruktūros plėtros ir turizmo vystymosi sąveikos geografiniai aspektai
                                                                                                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                              Institucija: Geologijos ir geografijos institutas, Vilniaus universitetas

                                                                                                                               Galina Bartkevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                               Šiaurės Atlanto osciliacijos poveikis Lietuvos klimatui
                                                                                                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                               Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                Natalija Babelčius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                Nemuno baseino upių maksimalus pavasario nuotėkis ir jo charakteristikų apskaičiavimas
                                                                                                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                Institucija: Odesos valstybinis universitetas

                                                                                                                                 Rasa Šimanauskienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                 Kraštovaizdžio biotos teritorinės struktūros morfologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu
                                                                                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                 Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                  Jelena Vaitkevičienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                  Geografinių informacinių sistemų taikymas specialiosios paskirties žemėlapių sudarymo ir analizės metodikos optimizavimui (navigacinių žemėlapių pavyzdžiu).
                                                                                                                                  Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                  Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                   Andrius Štaras apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                   Lietuvos teritorijos vandens balanso struktūros pokyčių tyrimas remiantis skirtingais klimato kaitos scenarijais.
                                                                                                                                   Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                   Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                    2006 - 2010
                                                                                                                                    Justas Kažys apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                    Meteorologinių sąlygų poveikis eismo saugumui Lietuvoje.
                                                                                                                                    Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                    Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                     Ričardas Skorupskas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                     Kraštovaizdžio struktūros geoekologinio optimalumo metodologija (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu).
                                                                                                                                     Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                     Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                      Giedrė Paltanavičiūtė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                      Etninių ir religinių įtampų teritorinė struktūra Lietuvoje.
                                                                                                                                      Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                      Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                       Įteiktas K. Pakšto medalis

                                                                                                                                       K. Pakšto medalis įteiktas dr. Nijolei Sofijai Eitminavičienei

                                                                                                                                       Išleistas enciklopedinis žinynas "Lietuvos geografai"
                                                                                                                                       Inga Dailidienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                       Hidroklimatinių sąlygų kaitos ypatumai Baltijos jūros Lietuvos pakrantėje ir Kuršių mariose
                                                                                                                                       Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                       Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                        Jonas Volungevičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                        Dirvožemio dangos teritorinės diferenciacijos ypatumai kraštovaizdžio struktūros kontekste (Lietuvos teritorijos pavyzdžiu)
                                                                                                                                        Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                        Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                         Eduardas Spiriajevas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                         Turizmo įtaka pasienio regionų plėtrai (Pitryčių Baltijos pakrančių regionų ekonominė - geografinė studija
                                                                                                                                         Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                         Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                          Donatas Pupienis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                          Vandens dinamikos ypatumai Pietryčių Baltijoje
                                                                                                                                          Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                          Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                           Edvinas Stonevičius apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                           Klimato kaitos poveikio nestratifikuoto ežero vandens balansui ir eutrofikacijai tyrimas (Žuvinto ežero pavyzdžiu)
                                                                                                                                           Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                           Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                            Įteikti K. Pakšto medaliai

                                                                                                                                            K. Pakšto medaliai įteikti: prof. Algirdui Stanaičiui ir Visuotinei lietuvių enciklopedijai

                                                                                                                                            Valdas Petrulis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                            Lietuvos politinio lauko teritorinė struktūra (elektorinio metodo pagrindu)
                                                                                                                                            Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                            Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                             Daiva Verkulevičiūtė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                             Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai Lietuvoje pagal socialinius ekonominius rodiklius
                                                                                                                                             Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                             Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                              Visuotinis Draugijos narių susirinkimas

                                                                                                                                              įvykęs Visuotinis Draugijos narių susirinkimas davė naują impulsą atgaivinti kai kurias primirštas veiklas. Atnaujinta draugijos veiklos uždaviniai ir veiklos gairės. Iškelti prioritetiniai uždaviniai, kurie tiesiogiai siejasi su mokslo ir studijų sistemai keliamais tikslais.

                                                                                                                                              Laura Veriankaitė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                              Žiedadulkių koncetracija ore: cirkuliaciniai ir fenologiniai aspektai
                                                                                                                                              Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                              Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                               Įvyko Draugijos orangizuotas Lietuvos geografų forumas

                                                                                                                                               Įvyko Draugijos orangizuotas Lietuvos geografų forumas „Geografijos mokslas Lietuvoje: darbai ir perspektyvos“. Forume diskutavo geografai, atsakingų mokslo ir studijų institucijų atstovai, parengta rezoliucija. Forumo metu paminėta ilgamečio Draugijos prezidento ir vieno ryškiausių šio laikmečio geografų Ričardo Baubino jubiliejinės gimimo metinės, pagerbtas jo atminimas bei aptarti jo darbai ir idėjos. 

                                                                                                                                               2011 - 2015
                                                                                                                                               Įteiktas K. Pakšto medalis

                                                                                                                                               K. Pakšto medalis įteiktas ilgamečiam LGD prezidentui doc. dr. Ričardui Baubinui (po mirties)

                                                                                                                                               Ligita Smagurauskienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                               Verslo skatinimo sistemos teritorinės organizacijos ypatumai Lietuvoje (1998-2008 m.)

                                                                                                                                               Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                               Institucija: Geologijos ir geografijos institutas

                                                                                                                                                Judita Liukaitytė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                Biometeorologinių sąlygų Lietuvoje kiekybinis vertinimas

                                                                                                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                                 Institucija: Vilniaus universitetas
                                                                                                                                                Linas Bevainis apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                Analoginių ir skaitmeninių edukacinių žemėlapių kartografinio vaizdo analizė ir vertinimas (grafinės ir informacinės apkrovos pagrindu)

                                                                                                                                                Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                                Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                                 Visuotinis LGD narių susirinkimas

                                                                                                                                                 Lietuvos geografų draugijos nariai rinkosi į Užpalius (Utenos r.), į visuotinį susirinkimą. 

                                                                                                                                                 Pakartotinis metinis Draugijos narių susirinkimas

                                                                                                                                                 įvyko pakartotinis metinis Draugijos narių susirinkimas. Buvo aptarta draugijos veikla per praėjusius metus Po susirinkimo draugijos nariai dalijosi įspūdžiais iš kelionių į poliarinį Uralą ir į Kaliningrado sritį.

                                                                                                                                                 Rolandas Tučas apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                 Lietuvos teritorijos apgyvenimo raida I–XII a.

                                                                                                                                                 Mokslo kryptis: 06 P
                                                                                                                                                 Institucija: Vilniaus universitetas

                                                                                                                                                  Įteiktas K. Pakšto medalis

                                                                                                                                                  K. Pakšto medalis įteiktas prof. dr. habil. Pauliui Kavaliauskui už nuopelnus Lietuvos geografijos mokslui ir geografų ruošimą.

                                                                                                                                                  Laurynas Jukna apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                  "Kraštovaizdžio technogeniškumo kiekybinio vertinimo metodologija (Didžiųjų Lietuvos miestų pavyzdžiu)" (Geografija 06 P).

                                                                                                                                                  V. Pukelytė Baltrūnienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                  "Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos pavyzdžiu)" (Fizinė geografija 06 P).

                                                                                                                                                  Gintarė Pociūtė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                  "Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje" (Fizinė geografija 06 P).

                                                                                                                                                  D. Karmazienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                  "Vėlyvojo Nemuno apledėjimo keiminių terasų morfogenezė ir jų erdvinė sklaida" (Fizinė geografija 06 P).

                                                                                                                                                  Inga Žalalienė apgynė daktaro disertaciją

                                                                                                                                                  "Kartografinių ženklų sistemų standartizacijos problema (Lietuvos geografinių ir istorinių edukacinių atlasų pavyzdžiu)" (Fizinė geografija 06 P).

                                                                                                                                                  2014 m. LGD kelionė į Baltarusiją

                                                                                                                                                  Lietuvos geografų draugijos kelionė į prof. Česlovo Kudabos gimtinę, Minską ir aplankant senąsias LDK pilis Baltarusijoje, kuri vyko 2014 m. gegužės 31 – birželio 1 d.

                                                                                                                                                  III Lietuvos geografų kongresas

                                                                                                                                                  Lietuvos geografų draugijos įkūrimo 80 metų jubiliejui paminėti 2014 m. rugsėjo 26-27 d. vyko III Lietuvos geografų kongresas
                                                                                                                                                  kurio metu vyks tarptautinė mokslinė konferencija “Visuomenės iššūkiai geografijos mokslui Baltijos jūros regione”.