Nuostatai

NACIONALINIO MOKINIŲ ČESLOVO KUDABOS GEOGRAFIJOS KONKURSO NUOSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Konkursą globoja Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Geografijos katedra ir turizmo bei Lietuvos geografų draugija(LGD).

1.2. Konkursą organizuoja LEU Geografijos ir turizmo katedra bei LGD valdybos patvirtintas organizavimo komitetas, kurį sudaro mokslininkai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir geografijos mokytojai.

1.3. Konkurso tikslai:

·  populiarinti geografijos dalyką mokinių tarpe bei plėtoti geografinį pasaulėvaizdį;

·  skleisti žymaus geografo prof. Česlovo Kudabos idėjas ir populiarinti jo nuveiktus darbus;

·  sudaryti galimybę mokiniams pasitikrinti žinias ir gebėjimus bei įsivertinti savo geografinį išprusimą.

2. Konkurso organizavimo tvarka

2.1. Konkursas organizuojamas kiekvienų metų pavasarį (kovo mėnesio pabaigoje arba balandžio mėnesio pradžioje) Lietuvos Edukologijos universiteto gamtos mokslų fakultete (Studentų 39, Vilnius). Konkurso data ir programa kiekvienais metais tikslinama ir skelbiama šiose svetainėse: www.lgd.lt, www.leu.lt.

2.2. Dalyvių registracija vyksta elektroniniu būdu 30 kalendoriaus dienų (registracija baigiasi, likus vienam mėnesiui iki konkurso).

2.3. Mokinių užduočių sąsiuviniai sudaromi atskiroms klasėms: 6 klasė; 7 klasė; 8 klasė; 9 (I) klasė; 10 (II) klasė. Išimtis, 11-12 (III-IV) klasės sudaro vieną grupę.

2.4. Užduotys rengiamos ir atliekamos lietuvių kalba.

2.5. Mokyklą konkurse gali atstovauti tik vienas to paties srauto mokinys. 
      - Jeigu užregistruotas mokinys negali dalyvauti konkurse, jo keisti kitu negalima. 
      - Negalima vieno srauto mokinio keisti kito srauto mokiniu.

2.6. Dėl nepalankių ekonominių sąlygų gali būti įvestas dalyvio mokestis. Dalyvio mokestis tikslinamas kiekvienų metų kvietime į konkursą.

3. Užduočių pobūdis

3.1. Užduotys rengiamos valstybine kalba atsižvelgiant į pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei geografijos valstybinio egzamino programas:

·  Pagrindinio ugdymo (6-8 ir 9-10 (I-II)) klasių užduotys sudaromos pagal Pagrindinio ugdymo bendrąsias programas (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2433).

·  Vidurinio ugdymo (11-12 (III-IV) klasių užduotys sudaromos pagal Vidurinio ugdymo bendrąsias programą (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V269).

3.2. Konkurse vertinami šie mokinių gebėjimai:

a) žinios ir supratimas:

- atskirų geografijos sričių sąvokų ir terminųžinojimas;

- svarbiausių geografinių objektų ir faktų žinojimas;

- geografinių dėsningumų, procesų ir reiškiniųsupratimas;

- objektų geografinės padėties apibūdinimas;

b) žinių taikymas, analizė bei vertinimas:

- matavimų, skaičiavimų atlikimas;

- diagramų, schemų, kreivių sudarymas ir skaitymas;

- geografinių objektų, reiškinių ir procesų analizavimas, jų žymėjimasžemėlapiuose ir kartoschemose, įvairios informacijos skaitymas;

c) problemų sprendimas:

- geografinės informacijos analizė, lyginimas ir vertinimas;

- kartoschemų ir žemėlapių analizė, lyginimas ir vertinimas.

4. Darbų vertinimo tvarka

4.1. Konkurso organizavimo komitetas kasmet sudaro bei tvirtina užduočių rengimo ir vertinimo komisiją. Vieną darbą vertina ne mažiau kaip du komisijos nariai pagal vertinimo komisijos patvirtintą sistemą.

4.2. Vertinimo komisija, darbus įvertina ne vėliau kaip per 25 darbo dienas, skaičiuojant nuo konkurso dienos.

4.3. Konkurso dalyvių rezultatai skelbiami nevėliau, kaip gegužės 25 d. šiose svetainėse: www.lgd.lt, www.leu.lt. Atsižvelgiant į etikos normas viešoje erdvėje skelbiami kiekvienos klasės (grupės) 10 pirmųjų vietų. Apie kitus rezultatus informacija išsiunčiama elektroniniu paštu į mokyklas, dalyvius ruošusiems geografijos mokytojams.

5. Apdovanojimai

5.1. Kiekvienos klasės (6-12 klasių grupės) prizinių vietų laimėtojai apdovanojami nugalėtojų diplomais bei rėmėjų prizais. Prizai siunčiami į miestų ir rajonų savivaldybių švietimo skyrius.